Privacy statement

Privacy Statement Wim Visser Automatiseringen 

Dit is de Privacy Statement van Wim Visser Automatiseringen, een onderneming met adres Slicher van Bathstraat 2, 7121 BT Aalten. Wim Visser Automatiseringen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59449608.

Wim Visser Automatiseringen respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een registratieformulier, contactformulier en uw factuurgegevens.

Wim Visser Automatiseringen spant zich naar alle redelijkheid in ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die zij verzamelt en die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de Privacy Statement zijn beschreven.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wim Visser Automatiseringen gebruikt persoonsgegevens en persoonlijke informatie uitsluitend voor administratieve afhandeling van haar dienstverlening en om de afgesproken werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wim Visser Automatiseringen verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt o.a. via onze website, per e-mail, per post, persoonlijk of telefonisch.

Voor het gebruik van het registratieformulier, contactformulier en de factuur, vragen wij u ons de volgende gegevens te verstrekken:

Naam en rechtsvorm bedrijf (of uw eigen naam)

Voornaam en achternaam

Postcode, straatnaam huisnummer, woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres, website

De gegevens worden opgeslagen in ons Incidenten registratie systeem, in dit systeem verzamelen we ook de gemelde incidenten/storingen.

Cookies, agenda en remote support

Onze website maakt geen gebruik van cookies, ook maken we geen gebruik van bijvoorbeeld Google Analytics. Wanneer gebruik gemaakt wordt van onze agenda om een afspraak te maken, gaat dat via een beveiligde omgeving. Hetzelfde is het geval wanneer remote support gestart wordt, met zowel het bedrijf voor de remote support als voor onze agenda hebben we afspraken gemaakt betreffende de AVG.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We gebruiken de persoonsgegevens van het registratieformulier, contactformulier en factuurgegevens en ons incidenten systeem voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Wanneer u gebruik hebt gemaakt van ons contactformulier, zullen wij uw persoonsgegevens dus alleen gebruiken om contact met u op te nemen. Via de factuurgegevens worden onze kosten in rekening gebracht.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Uw gegevens worden bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal 12 maanden bewaard en daarna verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie en aanvullen van persoonsgegevens

U kunt een verzoek tot inzage van uw door Wim Visser Automatiseringen verzamelde (persoons)gegevens doen, door het sturen van een e-mail naar info@wva.nu of door middel van het invullen van het contactformulier op de website van Wim Visser Automatiseringen. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Wim Visser Automatiseringen verzoeken uw persoonsgegevens op te vragen, te rectificeren en aan te vullen.

Recht op het wissen van gegevens en recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht een verzoek in te dienen om in een aantal gevallen persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid) en minder gegevens te laten verwerken (beperking van de verwerking). Zo kunt u een verzoek doen tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige en onrechtmatige gegevens of niet ter zake doende gegevens. Ook kunt u uw eerdere (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Wim Visser Automatiseringen voor het gebruik van uw gegevens intrekken. Als u jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze website, dan kunt u ook een beroep doen op het recht van vergetelheid.

Recht op bezwaar maken tegen gegevensverwerking

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van onze persoonsgegevens op grond van een bezwaar tegen direct marketing en als uw rechten zwaarder wegen dan het belang van Wim Visser Automatiseringen om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt een

verzoek daartoe richten aan Wim Visser Automatiseringen door het sturen van een e-mail naar info@wva.nu of door middel van het contactformulier op onze website.

Recht op gegevens overdracht

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben (het recht op dataportabiliteit). Zo kunt u uw gegevens doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunt u ons vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit kunt u doen door het sturen van een e-mail naar info@wva.nu of door middel van het contactformulier op onze website. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw persoonsgegevens in een gestructureerd en veelgebruikt formaat (zoals een Excel of PDF) zal worden overgedragen, zodat u uw gegevens makkelijk in een andere omgeving kan hergebruiken.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@wva.nu Mocht u liever een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens dan kan dat ook via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Wim Visser Automatiseringen zal uw persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Dit beleid is opgesteld in mei 2018 en voor het laatst gewijzigd in mei 2018. Wanneer Wim Visser Automatiseringen wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het Privacy Statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 12 november 2021